Pirkimo-pardavimo taisyklės

Galioja nuo 2023-08-15 dienos

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „VITAMA“, juridinio asmens kodas 306161757, registruotos buveinės adresas Girulių g.10, LT-12112 Vilnius

1.2. PlanasNamas LT – namo projektų elektroninė parduotuvė, adresu https://planasnamas.lt

1.3. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, nuosavybės teise valdantis žemės sklypą, bei jų įgalioti asmenys.

1.4. Projekto vadovas PV arba Projekto dalies vadovas PDV – Pardavėjo arba paslaugų teikimo partnerio įgaliotas darbuotojas, paskirtas vykdyti užsakymą ir rengti techninio darbo projekto dokumentaciją arba jos dalį, turintis reikiamą kvalifikaciją, išsilavinimą ir atestaciją patvirtinantį dokumentą.

1.5. Taisyklių Šalys – Šių taisyklių apimtyje nurodyti asmenys.

1.6. Veiklos teritorija – PlanasNamas LT veiklos teritorija yra visa Lietuvos Respublikos teritorija.

1.7. Subrangovai – juridiniai arba fiziniai asmenys, rengiantys namo projektą ar jo dalis

1.8. Asmens duomenys – Pirkėjų, nurodytų 1.3 punkte asmeninė informacija , dokumentacija ir kiti duomenys saugomi Europos sąjungos ir Lietuvos respublikos teisės aktais, perduoti Pardavėjui.

1.9. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“.

1.10. Naudotojas – El. parduotuvės PlanasNamas LT klientas.

1.11. Privatumo politika – Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklių visuma naudojama PlanasNamas LT

1.12. Projektavimo paslaugų sutartis – Pasirinkto namo projekto projektavimo darbų sutartis sudaroma su pirkėju.

1.13. Projektavimo paslauga – Projektavimo darbų paslauga, apimanti visą procesą ir jo sudedamąsias dalis, bei darbo rezultatai reikalingi pasiekti Pirkėjo  pateikto užsakymo numatytą tikslą ir apimtį. Ši paslauga neapima sklypo Geologinių tyrimų atlikimą.

1.14. Nemokami priedai – paslaugų teikimo partnerių perduodama papildoma techninė projektinė dokumentacija originalo kalba.

1.15. Sutarties sudarymo mokestis – Užsakymo metu Pirkėjo apmokama mokestis susietas su sutarties sudarymu ir paslaugos administravimu.

1.16. Mokėjimai –  Sutarties sumos iškaidomos pagal pasirinkto mokėjimų plano sąlygas ir apmokamos pagal sutarties mokėjimų grafiką.

1.17. Namo  projektas – Techninė projektinė dokumentacija, parengta pagal LR galiojančius teisės aktus ir techninius statybos reglamentus, kurį Pirkėjas tvirtina žyma “TVIRTINU”

1.18. Namo projektas autorinės teisės – architektūrinių, konstrukcinių ir inžinerinių, bei vizualinių sprendimų visuma, kuriai taikomos autorinės teisės.

2. Bendrosios nuostatos dėl šių taisyklių taikymo
2.1. Pirkėjas užsakydamas namų projektą PlanasNamas LT el. parduotuvėje, bei prieš atlikdamas apmokėjimą, privalo susipažinti ir patvirtinti šias pirkimo-pardavimo taisykles, bei pažymėti varnelę prie teiginio „Patvirtinu, kad su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinau ir sutinku*“.

2.2. Patvirtintos taisyklės, nurodo Pirkėjo ir Projektavimo paslaugų pardavėjo teises bei pareigas, namų projektų įsigijimą bei apmokėjimo sąlygas, namų projektų tvirtinimo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę.

2.3. Šios taisyklės yra viešos ir jos pateikiamos svetainėje https://planasnamas.lt, šių taisyklių tekstas yra autorinis kūrinys, kurio tekstą kopijuoti draudžiama

2.4. PlanasNamas LT teikia projektavimo paslaugas tik Pirkėjams nurodytiems punkte 1.3. Jei asmuo nepateikia nekilnojamo turto valdymą įrodančių dokumentų ar atstovavimo pagrindo, PlanasNamas LT turi teisės nutraukti arba nesudaryti projektavimo darbų sutarties.

2.5. Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę keisti, taisyti,papildyti šias Taisykles arba jų dalį.

2.6. Įgyvendinant Asmens duomenų apsaugos reikalavimus, Pirkėjas privalo susipažinti su Projektavimo paslaugų pardavėjo tinklalapyje skelbiamomis Privatumo politikos nuostatomis.

2.7.Projektavimo paslaugų pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie užsakymo vykdymo eigą el. paštu, kurio adresas nurodytas pirkėjo, arba kitomis priemonėmis.

3. Namų projektų užsakymas
3.1. Pirkėjas užsako namų projektus PlanasNamas LT el. parduotuvėje nekuriant kliento paskyros.

3.2. Užsakymo metu privalo užpildyti visus būtinus laukus, skirtus tik užsakymo formavimui.

3.3. PlanasNamas LT nerenka ir nesaugo Pirkėjo prisijungimo duomenų prie mokėjimų sistemų.

3.4. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

3.5. –

3.6. Užsakymas pradedamas vykdyti patvirtinus Užsakymą tinklapyje ir atlikus apmokėjimą, 1.4 p.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti namų projektus iš PlanasNamas LT el. parduotuvės šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka iki Projektavimo paslaugų sutarties sudarymo.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Projektavimo paslaugų sutarties tik taikant LR CK nuostatas.

5. Pirkėjo pareigos
5.1. Pirkėjas sudarydamas užsakymą per PlanasNamas LT, patvirtina, kad vykdys savo įsipareigojimus, laikysis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų PlanasNamas LT, bei nepažeis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas paslaugasnumatytomis Sutartyje sąlygomis..

5.3. Bendradarbiauti su Projektavimo paslaugų pardavėju, teikiant argumentuotas pastabas ir pageidavimus.

5.4. Pirkėjui privaloma laikytis galiojančių LR Statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų reikalavimų (STR), draudžiama versti arba reikalauti, kad Projektavimo paslaugų pardavėjas užsiimtų neteisėta veikla arba pažeistų galiojančius teisės aktus.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja po užsakymo pateikimo, nė vėliau nei per 3 darbo dienas privalo pateikti Projektavimo paslaugų pardavėjui sekančius dokumentus:
5.5.1. Nekilnojamo turto išrašą iš Registrų centro
5.5.2. Sklypo planą su koordinatėmis
5.5.3. Notarinį įgaliojimą
5.5.4. Bendrasavininko sutikimą
5.5.5. Kitus Projektavimo paslaugų pardavėjo nurodytus dokumentus

5.6. Saugoti visą Projektavimo paslaugų pardavėjo perduodamą informaciją, bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos apie įsigytą namo projektą, PlanasNamas LT naudojamą programinę ir techninę įrangą, kitas PlanasNamas LT veiklos metodus ir principus.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, sustabdyti ar nutraukti https://planasnamas.lt tinklapio funkcijas, ir vizualinę išvaizdą.

6.2. Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, sustabdyti arba mažinti siūlomų namų projektų apimtį iki užsakymo sudarymo.

6.3. Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę keisti PlanasNamas LT siūlomų namų projektų kainas, išskyrus jau užsakytų projektų kainas.

6.4. Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti PlanasNamas LT veiklą.

6.5. Pasikeitus LR Statybos įstatymo nuostatoms, Statybų techniniams reglamentams (STR), bei esant kitoms ne nuo Projektavimo paslaugų pardavėjo priklausančioms sąlygoms, pastarasis turi teisę keisti paslaugų teikimo apimtį ar būdą, ar sustabdyti, nutraukti paslaugų, ar jų dalies teikimą.

6.6. Pasikeitus LR statybos įstatymo nuostatoms, Statybų techniniams reglamentams, Projektavimo paslaugų pardavėjas, gali papildomai apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį, arba suderinęs su užsakovu, papildomai prašyti naujai atsiradusių paslaugų apmokėjimo.

6.7. Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei laikys, kad Pirkėjas verčia jį vykdyti neteisėtą veiklą, naudotis neteisėtais metodais, arba nusižengti LR teisės aktams.

6.8. Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei nustatys, kad Pirkėjas naudoja psichologinę, fizinę, emocinę prievartą, eliasi nepagabiai prieš PlanasNamas LT darbuotojus arba partnerius.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Projektavimo paslaugų pardavėjas garantuoja, kad tinklapyje PlanasNamas LT pateikiamos informacijos teisingumą ir atitikimą LR teisės aktams.

7.2. Projektavimo paslaugų pardavėjas garantuoja , kad PlanasNamas LT siūlomi namų projektai yra patikrinti ir atitinka LR Statybos įstatymo, Statybų techninių reglamentus ir kitus teisės aktus.

7.3. Projektavimo paslaugų pardavėjas įsipareigoja Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Apie užsakymo vykdymo eigą Pirkėjas informuojamas jo nurodytais kontaktais (telefonu, sms žinute arba el. paštu).

7.5. Jei Projektavimo paslaugų pardavėjas nustato, kad Pirkėjo pasirinktas namo projektas netinkamas pirkėjo sklypui, tai jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis, bei kaina atitinkanti namų projektą tinkanti Pirkėjo sklypui.

7.6. Pirkėjui atsisakius priimti naujai siūlomą namų projektą , Projektavimo paslaugų pardavėjas iš sumokėto avansinio mokėjimo išskaičiuoja suteiktų arba vykdomų paslaugų kainą ir tiesioginius nuostolius, bei per 15 (penkiolika) darbo dienų grąžina jį Pirkėjui ir atšaukia užsakymą.

7.7. Projektavimo paslaugų pardavėjas į Pirkėjo prašymus atsako per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

8. Namų projektų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Namų projektų kainos PlanasNamas LT priklauso nuo pasirenkamos apimties, į kainą įskaičiuoti tuo metu galiojantys mokesčiai.

8.2. Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę padidinti galutinę projekto kainą, po užsakymo patvirtinimo, esant tik tokioms sąlygoms:

8.2.1. Kliento sklypo dydis yra didesnis nei 20 a. –  taikomas papildoma įkainis už topografinę nuotrauką, apmokama pagal faktinius geodezininkų išlaidas;

8.2.2. Klientas planuoja arba daro mokamus pakeitimus;

8.2.3. Klientas yra Ūkininkas ir namo projekto atlikimui yra privalo suprojektuoti papildomus statinius;

8.2.4 Sutarties vykdymo metu pasikeitus LR galiojantiems reikalavimams.

8.2.5 Jei nustatoma, kad privaloma atlikti Projekto viešinimo procedūras

8.2.6 Kitais nuo Projketuotojo nepriklausančiais atvejais, jei to nebuvo įmanoma numatyti sutarties sudarymo metu.

8.3. Pardavėjas esamoms pasirašytoms sutartims netaiko papildomų nuolaidų, jei tokios yra taikomos projektui po sutarties pasirašymo.

8.4. Užsakytus namų projektus Pirkėjas gali apmokėti sekančiais būdais:
8.4.1. Jungiantis prie nuosavo banko elektroninės bankininkystės per mokėjimų sistemą OPAY;

8.4.2. Pavedimu pagal išankstinę sąskaitą, kurią Pardavėjas išrašo klientui.

8.5. Pirkėjais užsakant namų projektą, apmoka tik Sutarties sudarymo mokestį, kuris patvirtina Pirkėjo užsakymą. Galutinė  Sutarties kaina apmokama po pagal pasirinkto mokėjimo plano grafiką.

8.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad namų projekto pirkimo dokumentai – PVM sąskaita faktūra, jam bus pateikta elektroniniu būdu nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo vykdymo užbaigimo.

8.7. Namų projektų kaina po to, kai Projektavimo paslaugų pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, nurodytus 8.2 – 8.3 punktuose ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių. Tokiu atveju Projektavimo paslaugų pardavėjas privalo raštu pranešti Pirkėjui apie kainos pasikeitimą ir gauti jo pritarimą. Nepavykus susitarti dėl papildomos kainos, Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti užsakymą ir grąžinti Pirkėjui kainą, atskaičius užsakymo vykdymui patirtas išlaidas, mokesčius, tiesioginius nuostolius.

9. Namų projektų projektavimas, dalys, derinimai, statybos leidimas
9.1. Užsakydamas namų projektus per PlanasNamas LT Pirkėjas patvirtina, kad Jam suprantama, kad jis įsigijo standartinių laikančiųjų konstrukcinių sprendinių namo projektą, todėl Pirkėjas be papildomo mokesčio sumokėjimo negali keisti standartinių sekančių statinio parametrų:

9.1.1. Pamatų tipo – gręžtiniai poliniai pamatai, kurio gylis parenkamas pagal geologinę ataskaitą
9.1.2. Laikančiųjų konstrukcijų tarpatramių
9.1.3. Stogo konstrukciją ir stogo nuolydį
9.1.4. Langų plotį ir aukščio viršutinę altitudę.
9.1.5. Laiptų konstrukciją ir padėtį
9.1.6. Pasirinkti statybinių medžiagų tipą , pvz. mūras ar medienos karkasas.
9.1.7. Statinio akustinę garso klasę
9.1.8. kitus Techninėje užduotyje nurodomi parametrus
9.1.9. Perdangų konstrukciją ir tipą

9.2. Namo projektavimas vykdomas tik sudarius Projektavimo paslaugų sutartį , bei pagal Pirkėjo patvirtintą jos priedą Techninę Užduotį.

9.3. visi PlanasNamas LT parduodami namų projektai tik užsakant paslaugų planus, kurie neskaidomi įkainiais į dalis, užsakomo plano paslaugų apimtis yra aprašoma išame puslapyje.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų sklypo adresą, kadastrinį numerį, bei pateikti visus su sklypų susijusius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant (įsakymais, detalieji planų sprendiniais, sklypo planais ir kt. dokumentai turintys įtaka projektavimui).

9.5. Pirkėjui suprantama, kad statybos leidimas yra išduodamas vieno asmens vardu (savininko arba bendrasavininko), todėl įsipareigoja per trumpiausią laiką pateikti pardavėjui bendrasavininko sutikimą.

9.6. Vykdant namų projektus, Pirkėjui privaloma pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas yra kitas asmuo , tai namų projekto vykdymui ir derinimui privaloma pateikti rašytinį notarinį įgaliojimą veikti sklypo savininko vardu. Toks įgaliojimas turi galioti nė mažiau nei 1 metai.

9.7. Namų projektui vadovauja Pardavėjo arba jo subrangovo įgaliotas atstovas-Projektų vadovas. Pirkėjas privalo suteikti Projekto vadovui rašytinį notarinį įgaliojimą atstovauti Pirkėją, derinant namų projektus arba jų sudedamąsias dalis per IS Infostatyba, bei atstovauti Pirkėją gaunant projektavimo sąlygas.

9.8. Projektavimo paslaugų pardavėjas pateikia Pirkėjui namų projektus paruoštus pagal užsakymo metu Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančius teisės aktus, statybų techninius reglamentus ir standartus.

9.9. Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad negali reikalauti Pardavėjo pažeisti trečiųjų asmenų teisių, LR statybos įstatymo, kitų LR teisės aktų ir Statybos Techninių Reglamentų reikalavimų, dalyvauti neteisėtoje veikloje, skatinti neapykanta.

9.10. Namų projektai projektuojami ir derinami sutartyse nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs irgali keistis priklausomai nuo kitų aplinkybių.

9.11. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog namo projekto derinimas per IS Infostatyba yra papildoma nemokama paslauga, o juos atlikimo terminai tiesiogiai nuo Pardavėjo nepriklauso, todėl jos atlikimas terminai ir eiga  nepriklauso nuo Projektuotojo.

9.12. Projektavimo paslaugų pardavėjas privalomai pataiso namų projektus pagal IS INFOSTATYBA gautas pastabas per 10 darbo dienų, bei pataisytus nedelsiant pateikia projektą į IS INFOSTATYBA

9.13.Projektavimo paslaugų pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už namų projektų projektavimo terminų pažeidimą, jeigu namų projektas Pirkėjui nėra suprojektuojamas pilna apimtimi arba suprojektuojamas ne laiku dėl trečiųjų asmenų, valstybės tarnautojų, valstybės institucijų, arba kitų asmenų nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.14. Prieš pradedant namo projekto derinimą per IS Infostatyba, Pirkėjas privalo patvirtinti spausdintines Namų projekto dalis žyme „TVIRTINU“, bei kartu su su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrina, kad namų projektas parengtas pagal Techninę užduotį ir atitinka užsakovo lūkesčius, bei pasirašo perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad namų projektas yra perduotas Jam be pažeidimų.

9.15. Pastebėjęs, kad pateikto namų projekto apimtis yra nepilna ir/arba neatitinka užsakymo, Pirkėjas privalo tai pažymėti namų projekto perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Projektavimo paslaugų pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už namo projekto komplektavimą.

10. Namų projektų kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1.Kiekvieno PlanasNamas LT parengto namo projekto savybės nurodomi Techninio darbo projekto Techninėse specifikacijose ir žiniaraščiuose.

10.2. Pirkėjo įsigytas namo Techninis darbo projektas yra tinkamos kokybės jei:
10.2.1. Techninio darbo projekto dalys tinkamai parengtos ir pasirašytos Projekto vadovo ir Projekto dalies vadovų el. parašais;
10.2.2. techninis darbo projektas pataisytas pagal IS INFOSTATYBA pateiktas pastabas;
10.2.3. Techninis darbo projektas parengtas pagal galiojančius LR teisės aktus, reikalavimus, statybos techninius reglamentus, normas, standartus.
10.2.4. Gautas statybos leidimas
10.2.5. Kartu su techniniu projektu pateikiamas privalomasis projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas.

10.3. Projektavimo paslaugų pardavėjas skirtingoms namų projektų rūšims suteikia garantiją, konkretūs garantijos terminai ir kitos sąlygos nurodomi namų projektų aprašymuose, bei negali būti didesni nei minimalūs nurodyti LR Statybos įstatymo redakcijoje.

10.4. Projektavimo paslaugų pardavėjas neteikia namų projektų autorinės priežiūros paslaugų statybų metu

10.5. Jei atskiros namų projekto dalis buvo rengtos ir užsakytos Pirkėjo pas trečiuosius asmenis, tuomet visi garantiniai įsipareigojimai už šias dalis priklauso tik nuo šių dalių rengėjų, o Pirkėjas privalo pateikti ir šių asmenų galiojančius privalomuosius civilinės atsakomybės draudimus.

11. Teisė atsisakyti užsakymo, projektavimo paslaugų sutarties, namų projektų keitimo tvarka

11.1. Teisė atsisakyti užsakymo:

11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 5 (penkias) dienas turi teisę atsisakyti užsakymo per PlanasNamas LT pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

11.1.2. Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui privalo pranešti raštu, siųsdamas tokį pranešimą el. paštu: [email protected] . Gavęs Pirkėjo pareiškimą, Projektavimo paslaugų pardavėjas per protingą terminą išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisako užsakymo iki projektavimo paslaugų sutarties sudarymo, tai, Projektavimo paslaugų pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina, kaip užsakymo anuliaciją ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją elektroninio pašto adresu.

11.1.4 Jeigu Pirkėjas atsisako Projektavimo sutarties, Jam sumokėtas sutarties sudarymo mokestis nėra grąžinamas ir užsakitomas,kaip pagrįsti minimalūs Projektuotojo tiesioginiai nuostoliai.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas užsakymo apmokėjimo metu yra visiškai atsakingas už finansų bendrovėms pateikiamą informaciją, mokėjimo nurodymus ir kitus duomenis,savo prisijungimo duomenų saugojimą.

12.2. Jei PlanasNamas LT el. parduotuve naudojasi asmuo, neturintis sklypo savininko įgaliojimo, Projektavimo paslaugų pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju, tik tuomet ,kai kartu su dokumentais yra pateikiamas notarinis įgaliojimas.

12.3. Projektavimo paslaugų pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už nuostolius atsiradusius, Jei Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Projektavimo paslaugų pardavėjas turi teisę organizuoti namų projektų išpardavimus, akcijas ir pan.
13.2. Projektavimo paslaugų pardavėjas laisva forma nustato išpardavimų, akcijų ir pan. organizavimo sąlygas, bei jas keičia savo nuožiūra.

14. Apsikeitimas informacija
14.1. Projektavimo paslaugų pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Projektavimo paslaugų pardavėjo kontaktais nurodytais adresais.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, LR Statybų įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.4. Fiziniai asmenys (Pirkėjai) nesutinkantys su Projektavimo paslaugų pardavėjo parengtu atsakymu į Pretenziją, savo skundus gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.